You are currently viewing <strong>Стратегията за декарбонизация на ЕС и Пакетът за „мобилност 1“ са в пълно противоречие.</strong>

Стратегията за декарбонизация на ЕС и Пакетът за „мобилност 1“ са в пълно противоречие.

ПЕС трябва да освободи своя общоевропейски социален заряд

и да се противопостави на Пакетът за „мобилност 1“

Докладът на Европейската комисия, във връзка с ефекта върху карбонизацията на приетото задължение за връщане на превозните средства до експлоатационните центрове на предприятията от Пакета за „мобилност 1“, е категоричен. Огромното увеличение на празния пробег или скок от 2,5 милиарда километра годишно води след себе си 5% процента увеличение на въглеродните емисии в атмосферата, натовареност на пътната мрежа и значително увеличение на пътно-транспортни произшествия, при което стратегията за декарбонизация на ЕС и Пакетът за „мобилност 1“  са в пълно противоречие, а ефектът върху икономиките ще бъде пагубен, както в национален, така и в общо-европейски план. 

Опитите да се създаде собствен икономически модел, който да бъде източник на финансов ресурс само за централна Европа чрез изземането на икономическа дейност от държавите по периферията, няма да доведе до нищо друго освен до кризи. Настъпва изключителен хаос в законодателството на Съюза, като се поставят в сериозно противоречие Регламенти 1071/2009 и 1072/2009 с един от основополагащите принципи на Европейския съюз – този за свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали.  

Порочните текстове биха довели най-общо до прехвърлянето на активите на източноевропейския транспортен бранш към Западна и Централна Европа. Тогава ще станем свидетели на значителен ръст на цената на транспортната услуга, в следствие на много по-високите данъци и такси. Тази цена е един от основните компоненти в цените на продуктите за крайния потребител. Това логично ще допринесе за намаляване на конкурентоспособността на производителите и търговците на стоки. Грешно е схващането, че този модел би довел до въвеждането на по-добри условия на труд за шофьорите. 

По своята  същност Пакетът за „мобилност 1“ е антиевропейски, антисоциален, антиекологичен, дискриминационен и ще доведе до общоевропейски икономически срив, носещ негативни последици за всеки сектор от икономиките, дори и на световно ниво. 

Партията на европейските социалисти (ПЕС) трябва да освободи своя общоевропейски социален заряд и да се противопостави на Пакетът за „мобилност 1“, привличайки на своя страна всички парламентарно представени партии от Европейския парламент, като премахнат недоразуменията в текстовете на пакета, които поставят цяла Европа в състояние на международно-икономически и общо-социален сблъсък. 

Надеждата на българския и източно-европейския транспортен бранш е в откровената заинтересованост на съвременните политици за бъдещето на Европа, за нейната екология и декарбонизация, за развитието на европейския малък и среден бизнес, както и в почтеността и добронамереността на европейските лидери, очаквайки предприемането на конкретни действия от тяхна страна с основен фокус върху развитието на европейската свързаност, дигиталната инфраструктура и безопасността на гражданите.